POLITIKA KVALITY, BEZPEČNOSTI POTRAVÍN A TRVALEJ UDRŽITEĽNOSTI

Náš trvalý cieľ: Ponúkať našim zákazníkom a všetkým spotrebiteľom, medzi ktorých patríme aj my všetci, maximálnu záruku kvality, udržiteľnosti a zdravotnú nezávadnosť našeho tovaru.


Prvoradým poslaním spoločnosti SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. je uspokojovať potreby a očakávania zákazníkov a byť pre zákazníkov spoľahlivým partnerom, schopným ponúknuť dlouhodobé obchodné vzťahy na báze vzájomného partnerstva a prostredníctvom komplexného servisu aoptimálnych trhových podmienok. 
Vedenie spoločnosti bude trvalo zvyšovať efektívnosť systému managementu kvality a pri plnení požiadaviek zákazníka dodržiavať legislatívne požiadavky SR a EU, popr. krajiny vývozu, ktoré sa vzťahujú na našu podnikateľskú činnosť.
Zákazníkom garantujeme kvalitné, bezpečné produkty, a preto kladieme dôraz na výber dodávateľov, ktotí zaisťujú vstupné suroviny a obaly pre našu výrobu.

K dosiahnutiu tohoto zámeru sa vedenie spoločnosti zaväzuje plniť tieto zásady politiky kvality, environmentálnej a potravinovej bezpečnosti: 

1.    Upevňovať a ďalej rozvíjať pozíciu na trhu a optimalizovať obchodné vzťahy u všetkých zainteresovaných strán v celom výrobnom reťazci.

2.    Zaisťovaním kvalitnej, bezpečnej výroby a predaja chceme vytvárať dobré meno spoločnosti a tým rozšíriť svoje postavenie na domácom trhu.

  • ponúkať zákazníkom osivá odrôd a chemické prípravky, ktoré sú registrované podľa platných predpisov a osvedčili sa na našich skúšobných parcelách a v poľnohospodárskej praxi, 
  • vyrábať a dodávať osivá tak, aby bola zaistená kvalita odpovedajúca normám ÚKSÚP a požiadavkám zákazníkov,
  • zabezpečovať u obchodovaných rastlinných komodít kvalitu, udržateľnosť ich produkcie, zdravotnú nezávadnosť a systém sledovateľnosti (traceability).

3.    Zaisťovať trvalú modernizáciu prevádzok, technológií a meriaceho zariadenia s cieľom vyrábať efektívne, kvalitne a bez ohrozenia kvality a zdravotnej nezávadnosti produktov. 
4.    V súvislosti s plnením požiadaviek zákazníka sa zameriavame na environmentálne dopady a tým na zlepšovaní životného prostredia a ochranu biodiverzity. Priebežne a cieľavedome posilujeme environmentálne povedomie zamestnancov spoločnosti.
5.    Zvyšovať úroveň pracovného prostredia a zavádzať opatrenia vedúce k eliminácii, resp. zníženiu rizika vzniku úrazu a škody.
6.    Dbať o bezpečnosť našej práce. Zamestnancov zoznamujeme s rizikami na pracoviskách a s požiadavkami na bezpečnosť práce. Dôsledne školíme v oblasti BOZP a PO. 


Politika bezpečnosti potravín a trvalej udržiteľnosti je záväzná pre všetkých pracovníkov a je prejednaná v celej spoločnosti. 

 

GMP+ B3

GMP+ FSA logo transparant.png Pre upevnenie a zvýšenie dôvery našich zákazníkov a s cieľom zaručiť, že obchodovanie s rastlinnými komoditami pre potravinárske a kŕmne účely je v súlade s tými najlepšími bezpečnostnými štandardmi a európskou legislatívou, sa spoločnosť rozhodla pre plnenie požiadaviek európskeho kódexu Správnej výrobnej praxe (Good Manufacturing Practice – GMP). Tento štandard je založený na hygienických princípoch a na HACCP ako účinnom nástroji na zaistenie zdravotnej nezávadnosti pri činnostiach spojených s obchodovaním s rastlinnými komoditami.

Oblasť certifikácie:
OBCHOD, ZHROMAŽĎOVANIE, SKLADOVANIE A PREKLÁDKA

Odkaz na stiahnutie certifikátu TU.

 

ISCC

ISCC.png Naša spoločnosť je vo výrobnom reťazci produkcie komodít označovaná ako prvé zberné miesto a obchodník. Je našou snahou a povinnosťou prijímať nové opatrenia, ktoré stanovuje európska legislatíva. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov sa vo svojej podstate dotýka problematiky pestovania udržateľných komodít, ktoré môžu byť následne použité na výrobu biopalív. Požiadavky tejto smernice sú v súlade s certifikačnou schémou ISCC.

Oblasť certifikácie:
PRVÉ ZBERNÉ MIESTO A OBCHODNÍK

Odkaz na stiahnutie certifikátu TU.

 

BIO CERTIFIKÁCIA

Certifikačný zlogo-naturalis.png nak predstavuje celoštátnu ochrannú známku pre BIO produkty.certifikat-bio-2.jpg Národné logo na označovanie BIO sa používa na označenie produktov ekologického poľnohospodárstva a certifikát vydávajú nezávislé kontrolné organizácie. Certifikácia je udelená len ak produkt spĺňa všetky ustanovenia zákona o ekologickom poľnohospodárstve.

Spoločnosť SOUFFLET Agro Slovakia j.s.a. je uvedená v systéme TRACES ako obchodník s ekologickým rozmnožovacím materiálom - bio osivami.

Oblasť certifikácie:
DISTRIBÚCIA/UVÁDZANIE NA TRH

Odkaz na stiahnutie certifikátu TU.